سربازولایت313

 

کور شوند آنهایی که می گفتند زیر بیت رهبری بیمارستانی بزرگ و مجهز مخصوص رهبر است...

کور شوند آنهایی که میگفتن شما برای خودتان در بیت برو بیای سلطنتی دارید...
پزشکتان گفت اصرار داشتید صبح زود عمل شوید تا مزاحم مردم نشوید...

معلوم بود اصلا کسی نفهمیده کی عمل کرده اید و اصلا آنجا بوده اید..

گواهش و دلیلش هم آن دو خانم که موقع مصاحبه رییس جمهور ته راهرو ایستاده بودند و زل زده بودند به

دوربین!

معلوم بود حتی رییس جمهور را هم ندیده بودند چه برسد به شما آقاجان...

گواهش همان پتوی حوله ای یه پتوی ساده دانشجویی که رویتان بود

امام ما هستید...

کور شود بی بی سی که بعد از عمل شما اخبارش اعلام کرد رهبر ایران بعد از عمل به کما رفته است...